Bản in
 
Sơ đồ tổ chức và Phân công nhiệp vụ của Lãnh đạo Ban và các Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc
Tin đăng ngày: 14/3/2017 - Xem: 16198
 
 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 381/QĐ-TTg ngày 24/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh; Ngày 12/7/2016 UBND tỉnh có Quyết định số 1658/QĐ-UBND về việc phân công cán bộ, theo đó đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ kiêm Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 09/03/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định số 54/QĐ-KKT về việc phân công nhiệm vụ công tác của Trưởng ban và các Phó Trưởng ban. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh xin thông báo về nhiệm vụ của từng Lãnh đạo Ban và sơ đồ tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh như sau:

 Upload

Dưới đây là thông tin liên quan đến Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, các Ban và Trung tâm trực thuộc Ban.

I. Lãnh đạo Ban

1. Trưởng ban Dương Tất Thắng.

* Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về tất cả các hoạt động thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Ban).

* Trực tiếp phụ trách:

- Kế hoạch phát triển chung của Ban.

- Cơ chế, chính sách, nguồn lực đầu tư phát triển các Khu kinh tế và Khu công nghiệp (các KKT, KCN) được giao quản lý trên địa bàn tỉnh.

- Công tác tổ chức cán bộ - Thi đua khen thưởng, kỷ luật.

- Công tác quản lý đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và chấp thuận các dự án đầu tư của các nhà đầu tư.

- Công tác xúc tiến đầu tư.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Phó Trưởng ban Đặng Văn Thành.

* Được phân công làm Phó trưởng ban thường trực; được ủy nhiệm điều hành, giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của Trưởng ban ( trừ ký các văn bản thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Trưởng ban) khi Trưởng ban vắng mặt.

* Giúp Trưởng ban chỉ đạo và thực hiện các lĩnh vực :

- Công tác : Tổng hợp; hành chính, quản trị, văn phòng; kế hoạch, tài chính; quản lý doanh nghiệp; cải cách hành chính; đối ngoại.

- Trực tiếp tham mưu và giúp trưởng ban thực hiện công tác pháp lý đối với các công việc và hoạt động của Ban.

- Tham mưu cho Trưởng ban các giải pháp sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí phục vụ hoạt động chung của Ban

- Giúp Trưởng ban thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, thu hút dự án đầu tư của các thành phần kinh tế vào các KKT, KCN

- Giúp Trưởng ban xem xét, thẩm tra các dự án đăng ký đầu tư trước khi trình Trưởng ban chấp nhận chủ trương đầu tư, cấp , điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong KKT Vũng Áng.

* Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo:

- Văn phòng.

- Phòng Kế hoạch – Tài chính.

- Phòng Quản lý doanh nghiệp.

- Các trung tâm : Dịch vụ và Hạ tầng, Cấp nước Khu kinh tế, Xúc tiến đầu tư và Cung ứng nhân lực.

* Chủ tài khoản nguồn kinh phí thường xuyên của Ban.Chủ tài khoản của Chủ đầu tư.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.

 3. Phó Trưởng ban Phạm Trần Đệ.

* Giúp Trưởng ban chỉ đạo và thực hiện các lĩnh vực:

- Công tác: Quản lý lao động, việc làm trong các KKT, KCN; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cung ứng nhân lực cho các KKT, KCN; thanh tra tại các KKT,KCN; an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên địa bàn KKT Vũng Áng; tôn giáo.

* Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo:

- Phòng tổ chức lao động và phát triển nhân lực

- Phòng thanh tra.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.

4. Phó Trưởng ban Hoàng Thanh Tùng.

* Giúp Trưởng ban chỉ đạo và thực hiện các lĩnh vực:

- Công tác: Quy hoạch, xây dựng trong các KKT, KCN; quản lý chất lượng công, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng;quản lý tài nguyên và môi trường trong KKT Vũng Áng; các vấn đề liên quan đến xử lý chất thải và xả thải của các doanh nghiệp trong KKT Vũng Áng; giải phóng mặt bằng các dự án của các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong KKT Vũng Áng; phòng chống biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong KKT Vũng Áng; quân sự; khoa học - công nghệ; xây dựng nông thôn mới.

- Dự án nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, 3 và 4.

- Phụ trách các vấn đề liên quan đến dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

- Tham mưu các giải pháp giúp Trưởng ban trong việc phối hợp với Thị xã Kỳ Anh về quy hoạch, xây dựng.

- Trực tiếp xử lý các kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, nhà đầu tư chuẩn bị đầu tư vào KKT Vũng Áng.

* Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo:

- Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng.

- Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

* Chủ tài khoản nguồn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án của nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào KKT Vũng Áng

* Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.

5. Phó Trưởng ban Nguyễn Văn Khoa.

* Giúp Trưởng ban chỉ đạo và thực hiện các lĩnh vực:

- Các dự án đầu tư do Ban làm chủ đầu tư; dự án cấp nước cho KKT Vũng Áng.

- Công tác giải phóng mặt bằng các dự án do Ban làm chủ đầu tư trong các KKT, KCN; phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn trong KKT Vũng Áng.

- Giúp Trưởng ban xây dựng danh mục các dự án ưu tiên đầu tư; kế hoạch, giải pháp huy động và xử lý nguồn vốn đầu tư phát triển.

* Trực tiêp làm Trưởng ban Ban Quản lý các Dự án.

* Chủ tài khoản của Ban quản lý các Dự án được Chủ đầu tư giao trực tiếp quản lý.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.

6. Phó Trưởng ban Phan Thăng Long.

* Giúp Trưởng ban chỉ đạo và thực hiện các lĩnh vực:

- Điều hành toàn diện công việc của KKT Cửa khẩu Quốc tế cầu Treo KCN Gia Lách (Trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo Trưởng ban).

- Công tác: Quản lý tài nguyên và môi trường KKT Cửa khẩu Quốc tế cầu Treo, KCN Gia Lách; bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án của doanh nghiệp và nhà đầu tư trong KKT Cửa khẩu Quốc tế cầu Treo, KCN Gia Lách - an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tại KKT Cửa khẩu Quốc tế cầu Treo KCN Gia Lách; phòng chống biến đổi khí hậu tại KKT Cửa khẩu Quốc tế cầu Treo; đối ngoại của KKT Cửa khẩu Quốc tế cầu Treo.

- Giúp Trưởng ban xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp để thu hút đâu tư vào KKT Cửa khẩu Quốc tế cầu Treo, KCN Gia Lách.

* Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ của Phó Cửa khẩu theo Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban quản lý Cửa khẩu Quốc tế cầu Treo.

* Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo:

- Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế cầu Treo.

- Văn phòng tại KKT Cửa khẩu Quốc tế cầu Treo.

*Chủ tài khoản nguồn kinh phí của Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế cầu Treo. Chủ tài khoản nguôn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án của nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào KKT Cửa khẩu Quốc tế cầu Treo KCN Gia Lách

* Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.

II. Các phòng, Ban và Trung tâm trực thuộc

1. Văn phòng ban

- Ông Vũ Ngọc Thành - Chánh Văn phòng. Số điện thoại: 0983.252.338

- Ông Bùi Văn Hùng - Phó Chánh văn phòng. Số điện thoại: 0977.186.233

- Bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc - Phó Chánh văn phòng. Số điện thoại 0982.715.337.

2. Phòng Kế hoạch Tài chính

- Ông Lương Sỹ Đường - Quyền Trưởng phòng. Số điện thoại: 0983.931.169

- Ông Lê Minh Ngọ - Phó Trưởng phòng (Kế toán Ban dự án). Số điện thoại: 0986.790.458

- Ông Trịnh Hồng Giám - Phó Trưởng phòng. Số điện thoại: 0949.210.789.

3. Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

- Ông Hồ Hữu Vĩnh - Trưởng phòng. Số điện thoại: 0912.136.393

- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Phòng. Số điện thoại: 0913.055.797.

- Ông Trần Văn Mỹ - Phó phòng (Phó Ban quản lý dự án). Số điện thoại: 0986.639.555

4. Phòng Quản lý doanh nghiệp

- Ông Võ Bá Hải - Trưởng phòng. Số điện thoại: 0988.857.758

- Ông Đậu Hoàng Nguyên - Phó Trưởng phòng. Số điện thoại: 0913.303.678.

- Ông Dương Đình Hà - Phó Trưởng phòng. Số điện thoại: 0982.580.508.

5. Phòng Tổ chức lao động và Phát triển nhân lực

- Ông Nguyễn Sỹ Tiến - Trưởng phòng. Số điện thoại: 0989.833.305

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Phó Trưởng phòng. Số điện thoại: 0914.767.301

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Trưởng phòng. Số điện thoại: 0913.256.770

6. Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường

- Ông Nguyễn Hồng Minh - Trưởng phòng. Số điện thoại: 0973.276.789

- Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Phó Trưởng phòng. Số điện thoại: 0944.280.284

- Ông Lê Văn Thanh - Phó Trưởng phòng. Số điện thoại: 0912.650.377.

7. Phòng Thanh tra

- Ông Trần Thái Hợp - Quyền Trưởng phòng. Số điện thoại: 0972.495.630

- Ông Nguyễn Tiến Thông - Phó phòng. Số điện thoại: 0912.842.850

8. Văn phòng đại diện tại KCN Hạ Vàng, Gia Lách

- Ông Nguyễn Trọng Tuấn - Trưởng văn phòng. Số điện thoại: 0915.433.418.

9. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng nhân lực KKT

- Ông Phạm Anh Tú - Giám đốc. Số điện thoại: 0989.353.968

- Ông Chu Tuấn Đạt - Phó Giám đốc. Số điện thoại: 0918.240.779

- Ông Phan Trí Sơn - Phó Giám đốc. Số điện thoại: 0941.084.808

10. Trung tâm Dịch vụ và Hạ tầng KKT

- Ông Lê Nguyễn Kiên Cường - Giám đốc. Số điện thoại: 0985.346.168

- Ông Trần Xuân Bình - Phó Giám đốc. Số điện thoại: 0902.656.268

- Ông Hồ Quốc Long - Phó giám đốc. Số điện thoại: 0987.273.737

11. Trung tâm Cấp nước KKT

- Ông Hoàng Tiến Dũng - Giám đốc. Số điện thoại: 0904.587.917

- Ông Phạm Nam Long - Phó giám đốc. Số điện thoại: 0168.627.6224

- Ông Dương Đình Quang - Phó Giám đốc. Số điện thoại: 0915.221.212

 Đức Hoàng

 
Tổ chức, bộ máy khác:
Hà Tĩnh điểm đến của các nhà đầu tư - 2017 (3/7/2017)
Xây dựng Vũng Áng thành khu kinh tế đa ngành nghề, đa lĩnh vực (11/7/2016)
Khu kinh tế Vũng Áng - 10 năm ra đời và phát triển (9/6/2016)
Danh sách các KKT, KCN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (26/5/2016)
Đưa Vũng Áng thành KKT động lực tầm cỡ quốc gia, quốc tế (20/5/2016)
Cảng Vũng Áng bắt đầu cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng container (19/5/2016)
Vũng Áng sôi động guồng quay mới (19/2/2016)
Lịch công tác Tuần thứ 2, từ ngày 11/01– 17/01/2016 (12/1/2016)
Lịch công tác Tuần thứ 1, từ ngày 04/01– 10/01/2016 (4/1/2016)
Lịch công tác Tuần thứ 53, từ ngày 28/12/2015– 03/01/2016 (30/12/2015)
Lịch công tác Tuần thứ 52, từ ngày 21/12– 27/12 2015 (21/12/2015)
Lịch công tác Tuần thứ 51, từ ngày 14/12– 20/12 2015 (14/12/2015)
Lịch công tác Tuần thứ 50, từ ngày 07/12– 13/12 2015 (7/12/2015)
Lịch công tác Tuần thứ 49, từ ngày 30/11– 06/12/ 2015 (30/11/2015)
Lịch công tác Tuần thứ 48, từ ngày 23/11– 29/11/ 2015 (23/11/2015)
 
Video Clips
Video
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN ĐẦU TƯ, GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG - 02393.868.939

Văn phòng Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh - 02393.891.962
Truy cập hôm nay: 1476
Tất cả: 7725793
Tra cứu thông tin Website
Trang chủ l  Giới thiệu  l  Tin tức  l  Đầu tư  l  Doanh nghiệp  l  Lao động - Việc làm  l  Quy hoạch  l  Thủ tục Hành chính  l  Hỏi đáp  l  Đầu tư  l Liên hệ
  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH             
Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh                        
Địa chỉ: Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Tel: 02393.861.962; Fax: 02393.882.992