Bản in
 
Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng rổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Tin đăng ngày: 28/2/2017 - Xem: 2075
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 10/01/2017 của Ban chỉ đạo Tỉnh và kế hoạch số 23-KH/ĐUK ngày 24/01/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ngày 27/2/2017 Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Upload

Đồng chí Đặng Văn Thành - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị tổng kết có đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Đặng Văn Thành - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban, các đồng chí Phó Trưởng ban, UV BCH Đảng bộ Ban, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, giám đốc các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban chấp hành trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nhận thức rõ tầm quan trọng và xác định việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy đã kịp thời quán triệt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ; đồng thời thường xuyên chỉ đạo cấp ủy các Chi bộ tích cực, chủ động tuyên truyền, quán triệt bằng các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp tình hình thực tế tại từng đơn vị. Bên cạnh đó Đảng ủy đã chỉ đạo cấp ủy các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể thực hiện nghiệm túc các nguyên tắc của Đảng, đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, quản lý và điều hành, phát huy vài trò, trách nhiệm của đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị; coi trọng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao, có phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin kịp thời tình hình thời sự, chính trị, quán triệt nghiêm túc chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên nên nhìn chung tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ luôn ổn định và được giữ vững, tin tưởng duyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không có biểu hiện giao động, sa sút niềm tin.

Upload 

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quản đạt được, trong quá trình thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tại Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế như: việc tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đôi lúc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa đi vào chiều sâu, còn biểu hiện hình thức; chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, chất lượng và hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao; chất lượng, nội dung sinh hoạt Chi bộ còn hạn chế, nhất là sinh hoạt chuyên đề.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tại Hội nghị này Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu sâu sắc những chỉ đạo, lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và những ý kiến thảo luận của các thành viên tham gia; Hội nghị đã đưa ra nhiều giải pháp cần tập trung trên cả 2 phương diện là đối mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả:

- Phải quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết của Đảng bằng những hình thức và phương pháp phù hợp; cụ thể hóa các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với điều kiện của Đảng bộ; triển khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ tiến hành sơ kết, đánh giá việc triển khai thực hiện. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, người lao động; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mỗi thành viên Lãnh đạo Ban, Chi ủy viên, thành viên lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban phải là tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

- Cần phải đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo để giữ vững, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng hoạt động của các đoàn thể.

- Thực hiện đầy đủ, đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình trong tổ chức, hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, luôn luôn giữ gìn và tăng cường đoàn kết, thống nhất trong BCH Đảng ủy làm hạt nhân đoàn kết trong toàn cơ quan. Phát huy dân chủ, lắng nghe nhiều ý kiến, tập hợn được trí tuệ của các thành viên cấp ủy, cán bộ, đảng viên; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương; giữ vững sự lãnh đạo của tập thể cấp ủy về những vấn đề lớn, quan trọng, đồng thời nâng cao quyền hạn, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên chặt chẽ; chú trọng việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát cấp ủy viên cùng cấp và cấp ủy cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ và bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của từng ủy viên và đảng viên.

- Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, Trung tâm đảm bảo đồng bộ, tinh gọn, khắc phục những chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

- Giải thế, thành lập mới một số phòng, ban, Văn phòng đại diện. Xây dựng đề án chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, biên chế của Trung tâm Dịch vụ và Hạ tầng, Trung tâm Cấp nước về UBND Thị xã Kỳ Anh.

- Rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để xác định số lượng cán bộ, công chức viên chức có chuyên môn chưa phù hợp với vị trí việc làm cần đào tạo, điều động, luân chuyển, bố trí công tác khác; thực hiện kế hoạch, lộ trinh thực hiện tinh giảm biên chế theo đề án đã được phê duyệt.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát để xây dựng, cập nhật, công khai và thực hiện Bộ thủ tục hành chính của Ban đảm bảo phù hợp các quy định. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa” giải quyết các thủ tục hành chính.

 Tin, ảnh: Viết Cương - Trung tâm XTĐT.

 
Hoạt động của Ban Quản lý khác:
Thông báo thay đổi địa chỉ trang web (15/5/2019)
Nắm chắc tình hình cơ sở, đảm bảo an toàn cho nhân dân vui Tết đón Xuân (7/2/2018)
Bí thư Tỉnh uỷ chúc tết gia đình chính sách tại TP. Hà Tĩnh (8/2/2018)
Doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng thưởng tết cao nhất 70 triệu đồng (6/2/2018)
Khánh thành Nhà liên hợp Cửa khẩu Cầu Treo kết hợp Quốc môn (3/12/2017)
Dự án Formosa Hà Tĩnh hoàn thành 99,8%, lò cao số 2 sẽ hoạt động vào 30/6/2018 (13/11/2017)
Ban quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh tổ chức giải bóng chuyền hơi nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 (23/10/2017)
Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ thuộc Đảng bộ Ban quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh (6/10/2017)
Khởi công xây dựng cầu cảng số 5 và 6 (28/9/2017)
Chi bộ 2 - thuộc Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội chi bộ lần 2, nhiệm kỳ 2017-2020 (27/9/2017)
THÔNG BÁO CẮT ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ KỲ ANH VÀ HUYỆN KỲ ANH (18/8/2017)
BCH Công Đoàn tổ chức giải bóng chuyền nam chào mừng ĐH Công Đoàn BQL KKT Hà Tĩnh (8/8/2017)
Formosa mời VietJet Air đầu tư vào nhà máy thép ở Hà Tĩnh (2/8/2017)
Thủ tướng Chính phủ kiểm tra công tác đảm bảo môi trường tại Formosa (26/7/2017)
Đoàn các Nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng (28/6/2017)
 
Video Clips
Video
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN ĐẦU TƯ, GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG - 02393.868.939

Văn phòng Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh - 02393.891.962
Truy cập hôm nay: 768
Tất cả: 7729342
Tra cứu thông tin Website
Trang chủ l  Giới thiệu  l  Tin tức  l  Đầu tư  l  Doanh nghiệp  l  Lao động - Việc làm  l  Quy hoạch  l  Thủ tục Hành chính  l  Hỏi đáp  l  Đầu tư  l Liên hệ
  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH             
Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh                        
Địa chỉ: Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Tel: 02393.861.962; Fax: 02393.882.992