Bản in
 
Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2008/NĐ-CP: Yêu cầu cấp bách
Tin đăng ngày: 10/3/2014 - Xem: 4212
 
 

Sau hơn 4 năm ban hành và đi vào thực hiện, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về KCN, KCX, KKT (gọi tắt là Nghị định 29) là căn cứ pháp lý quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước (QLNN) trong lĩnh vực KCN, KCX, KKT. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai thực hiện Nghị định 29 cũng đã bộc lộ một số vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung.

 

Ông Vũ Đại Thắng

Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Đại Thắng - Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên Ban soạn thảo, Tổ trưởng Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về KCN, KCX, KKT về một số vấn đề nổi bật trong sửa đổi, bổ sung Nghị định 29 (Dự thảo Nghị định).

 

PV: Thưa ông, Nghị định 29 là căn cứ pháp lý quan trọng cho sự phát triển KCN, KCX, KKT. Xin ông cho biết, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 29 xuất phát từ những lý do gì?

Ông Vũ Đại Thắng: Có thể nói, Nghị định 29 được ban hành năm 2008 là một bước đột phá trong hoàn thiện chính sách phát triển KCN, KCX, KKT của nước ta. Nghị định đã quy định khá đầy đủ về công tác QLNN đối với KCN, KCX, KKT trên nhiều lĩnh vực; thể hiện rõ chủ trương tăng cường phân cấp ủy quyền trên các lĩnh vực QLNN của cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh cho Ban Quản lý KCN, KKT,…

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai thực hiện Nghị định 29 đã bộc lộ một số vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung để nâng cao hiệu quả QLNN KCN, KCX, KKT như: công tác ủy quyền, cơ chế phân công phối hợp chưa được triển khai đồng bộ, thống nhất tại các địa phương, dẫn đến quyền hạn, nhiệm vụ của Ban Quản lý KCN, KKT chưa được thực hiện một cách toàn diện, đầy đủ theo quy định; sự chồng chéo của các văn bản pháp luật, đặc biệt là các Luật, Nghị định chuyên ngành được ban hành sau đã phủ định một số quy định, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý KCN, KKT trong một số lĩnh vực; bên cạnh đó, một số quy định tại Nghị định cũng cần được bổ sung hoặc làm rõ hơn để nâng cao hiệu quả công tác QLNN KCN, KCX, KKT.

Với các yêu cầu cấp bách trong thực tiễn nêu trên, việc sửa đổi Nghị định 29 là cần thiết nhằm bổ sung, điều chỉnh để xây dựng hệ thống các quy định về KCN, KCX, KKT đầy đủ, thống nhất hơn, tiếp tục hoàn thiện thêm một bước hệ thống chính sách về KCN, KCX, KKT. Hiện nay, Dự thảo Nghị định đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và gửi các Bộ, ngành, địa phương để có ý kiến.        

PV: Như đã nêu ở trên, do cơ chế ủy quyền chưa được triển khai đồng bộ đã dẫn đến quyền hạn, trách nhiệm của Ban Quản lý KCN, KKT chưa được thực hiện đầy đủ, toàn diện theo quy định. Chính vì vậy, việc quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của Ban Quản lý KCN, KKT rất được quan tâm trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định 29. Xin ông cho biết Dự thảo Nghị định sẽ khắc phục vấn đề này như thế nào?

Ông Vũ Đại Thắng: Việc triển khai thực hiện cơ chế ủy quyền cho Ban Quản lý KCN, KKT trong thời gian qua cho thấy Ban Quản lý KCN, KKT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được ủy quyền. Tuy nhiên, trên thực tế, việc ủy quyền của các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh cho Ban Quản lý KCN, KKT chưa thống nhất giữa các địa phương. Mặt khác, sau khi Nghị định 29 được ban hành, một số Luật, Nghị định chuyên ngành ban hành sau không thống nhất trong quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý, đặc biệt là trong lĩnh vực thanh tra, môi trường, xây dựng, chẳng hạn như các Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp Giấy phép xây dựng không quy định thẩm quyền của Ban Quản lý KCN, KKT trong cấp giấy phép xây dựng.

Để khắc phục vướng mắc này, đảm bảo nguyên tắc tăng cường phân cấp cho Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ theo cơ chế một cửa, một đầu mối, Dự thảo Nghị định quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý theo hướng phân loại những chức năng, nhiệm vụ nào thực hiện trực tiếp theo hướng dẫn của bộ, ngành và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật chuyên ngành; những chức năng, nhiệm vụ thực hiện theo cơ chế ủy quyền (trong đó chủ yếu là lĩnh vực thanh tra, lao động do vướng quy định của Luật chuyên ngành) nên tại Dự thảo Nghị định chưa giao quyền trực tiếp cho Ban Quản lý.

Việc sửa đổi Nghị định sẽ thống nhất quan điểm tiếp tục mô hình QLNN đối với KCN, KCX, KKT theo nguyên tắc “một cửa, tại chỗ” để từ đó phát huy vai trò, nhiệm vụ “một cửa, đầu mối” của Ban Quản lý KCN, KKT trong QLNN KCN, KKT trên địa bàn. Đối với những lĩnh vực hiện đang được ủy quyền, nếu không vướng các văn bản Luật, Pháp lệnh thì cần nghiên cứu, chuyển sang giao quyền trực tiếp để tạo sự chủ động và thống nhất của các địa phương trong việc thực hiện, tránh tình trạng có địa phương không được ủy quyền hoặc không thống nhất trong phạm vi ủy quyền.

               

Họp Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 29/2008/NĐ-CP

PV: Một trong những mục tiêu của việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 29 là nhằm nâng cao hiệu quả công tác QLNN đối với các KCN, KCX, KKT. Xin ông cho biết mục tiêu này đã được thể hiện như thế nào tại Dự thảo Nghị định?

Ông Vũ Đại Thắng: Để nâng cao hiệu quả công tác QLNN đối với các KCN, KCX, KKT, trong Dự thảo Nghị định có bổ sung thêm một số quy định, ví dụ như sau:

Về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT): để tăng cường chức năng kiểm tra, giám sát của các Bộ, ngành đối với việc cấp phép đầu tư các dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN, Ban Quản lý KCN, KKT phải xin ý kiến của các Bộ, ngành liên quan. Quy định này phù hợp với pháp luật về đầu tư hiện hành.

Về trình tự thành lập, mở rộng KKT, trong quá trình bổ sung quy hoạch KKT theo quy định của pháp luật về quản lý quy hoạch thì cần giải trình rõ việc đáp ứng các điều kiện thành lập và phát triển KKT. Quy định này đảm bảo chặt chẽ hơn trong việc ràng buộc các điều kiện phát triển KKT, không phát triển KKT không phù hợp với điều kiện và khả năng thực tế của địa phương, vùng.            

PV: Xin ông cho biết cụ thể hơn về điều kiện thành lập, mở rộng KCN được quy định trong Dự thảo Nghị định cũng như một số điểm mới liên quan đến cơ chế, chính sách đối với KCN, KCX, KKT?

Ông Vũ Đại Thắng: Để đảm bảo rõ ràng hơn trong quy định về điều kiện mở rộng KCN, Dự thảo Nghị định phân biệt 2 trường hợp mở rộng KCN: trường hợp mở rộng KCN có cùng chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng sẽ được thực hiện theo điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 29/2008/NĐ-CP; trường hợp không có cùng chủ đầu tư thì điều kiện mở rộng KCN sẽ được áp dụng tương tự như điều kiện đối với KCN thành lập mới.

Về cơ chế, chính sách đối với KCN, KCX, KKT, Dự thảo Nghị định bổ sung các quy định về quyền hạn, nghĩa vụ của doanh nghiệp phát triển hạ tầng KCN, doanh nghiệp KCN, KKT; phát triển nhà ở cho người lao động, xác định cụ thể tỷ lệ hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất tiêu thụ nội địa.

PV: Thưa ông, ngoài những vấn đề đã được trao đổi ở trên, còn có một số điểm vướng mắc đã được quy định tại các Luật chuyên ngành thì sẽ được xử lý theo hướng nào? Việc sửa đổi Nghị định 29 này có kỳ vọng giải quyết được tất cả các vướng mắc liên quan đến KCN, KKT hay không?

Ông Vũ Đại Thắng: Đối với những vấn đề vướng mắc đã được quy định tại các Luật chuyên ngành thì không thể giải quyết trong phạm vi Nghị định. Vì vậy, để đáp ứng đòi hỏi thực tiễn, việc sửa đổi Nghị định chỉ tập trung sửa đổi những vấn đề cơ bản, đang gây bức xúc cho địa phương, doanh nghiệp và có thể giải quyết được ở tầm Nghị định.

Để có thể giải quyết được tổng thể các vướng mắc, chồng chéo liên quan đến KCN, KKT, đặc biệt là những vướng mắc không giải quyết được ở Nghị định sửa đổi, cần xây dựng Luật Khu kinh tế. Tuy nhiên, việc xây dựng Luật cần thời gian để nghiên cứu trình Quốc hội. Hiện nay, theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện thủ tục bổ sung dự án Luật Khu kinh tế vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

PV: Xin chân thành cảm ơn ông!

BBT tổng hợp

 
 
Chính sách ưu đãi đầu tư khác:
Ông lớn FDI “thúc” tăng trưởng kinh tế Việt Nam (2/10/2017)
Tham dự hội chợ Thương mại quốc tế thường niên Ấn độ lần thứ 37 (IITF-17) (11/9/2017)
Hà Tĩnh sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư (7/9/2017)
GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY NHANH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG (1/9/2017)
Nội dung công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách (24/8/2017)
NGHỊ QUYẾT VỀ DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH (18/8/2017)
Thêm nhiều doanh nghiệp Đài Loan tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Hà Tĩnh (9/8/2017)
Thủ tướng chứng kiến Hà Tĩnh trao 4 văn bản hợp tác với các nhà đầu tư Đức (7/7/2017)
Hà Tĩnh ký ghi nhớ hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp Đức (7/7/2017)
Formosa đã an toàn? (30/5/2017)
Nhà đầu tư Cộng hòa Liên bang Đức cụ thể hóa hoạt động đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng (17/5/2017)
Thông báo chấm dứt hoạt động của 2 dự án tại KKT Vũng Áng (24/4/2017)
Thu hút FDI trước kỳ vọng mới (9/2/2017)
Tâm sự của nhà đầu tư Đức khi tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam (17/1/2017)
Việt Nam là “điểm sáng” khu vực về thu hút đầu tư (10/1/2017)
 
Video Clips
Video
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN ĐẦU TƯ, GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG - 02393.868.939

Văn phòng Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh - 02393.891.962
Truy cập hôm nay: 762
Tất cả: 7729336
Tra cứu thông tin Website
Trang chủ l  Giới thiệu  l  Tin tức  l  Đầu tư  l  Doanh nghiệp  l  Lao động - Việc làm  l  Quy hoạch  l  Thủ tục Hành chính  l  Hỏi đáp  l  Đầu tư  l Liên hệ
  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH             
Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh                        
Địa chỉ: Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Tel: 02393.861.962; Fax: 02393.882.992