Bản in
 
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
Tin đăng ngày: 20/10/2015 - Xem: 5587
 
 

1. Trình tự thực hiện:

          Bước 1: Chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (1. Địa chỉ Trụ sở chính tại Khu hành chính Dịch vụ hậu cảng xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh; 2. Khối phố 5 Thị trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn). Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ; Nếu đủ và hợp lệ thì viết biên nhận; Nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

          Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên & Môi trường để xem xét. Phòng Tài nguyên & Môi trường tiến hành rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc phải thông báo cho Chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ.

          Bước 3: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài nguyên & Môi trường tham mưu Trưởng ban ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM. Trong thời hạn quy định tại mục 4 phải thông báo cho Chủ dự án nộp phí thẩm định và tổ chức hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM.

          Bước 4: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh thông báo bằng văn bản cho chủ dự án về kết quả thẩm định: Trường hợp báo cáo ĐTM không được thông qua thì Chủ dự án phải lập lại Báo cáo ĐTM để trình thẩm định lại. Trường hợp báo cáo ĐTM được thông qua thì trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc phải thông báo kết quả thẩm định bằng văn bản để Chủ dự án. Chủ dự án phải gửi lại hồ sơ báo cáo ĐTM hoàn chỉnh về Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh qua bộ phận Một cửa. Bộ phận Một cửa chuyển Phòng Tài nguyên & Môi trường rà soát nội dung báo cáo ĐTM đã được chủ dự án hoàn chỉnh và gửi lại.

          Bước 5. Trong thời hạn 07 (bảy) kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo ĐTM đã hoàn chỉnh, Phòng Tài nguyên & Môi trường tham mưu Trưởng ban ra quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM.

          Bước 6: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh chứng thực báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, Phòng Tài nguyên & Môi trường chuyển hồ sơ đã phê duyệt cho Bộ phận Một cửa để trả cho Chủ dự án.

          - Khi đến nhận kết quả người nhận phải xuất trình phiếu biên nhận hồ sơ.

          - Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

          2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

          3.1 Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          3.1.1. Đối với dự án do Ban phê duyệt lần đầu:

          - 01 (một) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

          - 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được đóng thành quyển. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 07 (bảy) người hoặc trường hợp cần thiết khác do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo ĐTM theo yêu cầu của cơ quan tổ chức việc thẩm định. Đối với hồ sơ sau thẩm định, tất cả các trang báo cáo ĐTM phải có chữ ký của Chủ dự án ở phía dưới bên trái từng trang.

          Đối với hồ sơ sau thẩm định, hồ sơ còn bao gồm 01 đĩa CD ghi nội dung của báo cáo ĐTM.

          - 01 bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa (trường hợp không phải do Ban cấp).

          3.1.2. Đối với dự án thẩm định lại:

          - 01 (một) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

          - 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được đóng thành quyển. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 07 (bảy) người hoặc trường hợp cần thiết khác do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo ĐTM theo yêu cầu của cơ quan tổ chức việc thẩm định. Đối với hồ sơ sau thẩm định, tất cả các trang báo cáo ĐTM phải có chữ ký của Chủ dự án ở phía dưới bên trái từng trang.

          Đối với hồ sơ sau thẩm định, hồ sơ còn bao gồm 01 đĩa CD ghi nội dung của báo cáo ĐTM.

          - 01 bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa (trường hợp không phải do Ban cấp).

          - 01 (một) bản sao quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường hoặc văn bản chứng minh bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận hành (trường hợp không phải Ban thẩm định, phê duyệt)

          3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

          4. Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian chủ dự án, chỉnh sửa bổ sung hồ sơ).

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

          6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

          7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

          8. Lệ phí (nếu có): 4.000.000 - 18.200.000 đồng/báo cáo (Được xác định theo nhóm dự án và tổng mức đầu tư của dự án).

          Đối với phí thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường: Mức thu bằng 50% mức thu áp dụng đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường chính thức.

          9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục 2.3, ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Mẫu bìa và trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục 2.4, ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Mẫu yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.5, ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Mẫu chứng thực báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Phụ lục 2.7, ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

          10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

          11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          - Luật Bảo vệ môi truờng ngày 29/11/2005;

                   - Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ về việc quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

          - Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

- Văn bản số 2747/UBND-NL1 ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ủy quyền một số nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

 

download Download văn bản tại đây
 
Danh mục TTHC của Ban khác:
Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (7/9/2017)
Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh năm 2017 (7/7/2017)
Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài (27/4/2017)
Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (15/12/2016)
Môi trường đầu tư kinh doanh nhìn từ góc độ cải cách thủ tục hành chính (8/4/2016)
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (19/11/2015)
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (20/10/2015)
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh (20/10/2015)
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Chi nhánh/ Văn phòng đại diện (20/10/2015)
Gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện cho Thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (20/10/2015)
Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện (20/10/2015)
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (20/10/2015)
Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (20/10/2015)
Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (20/10/2015)
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). (20/10/2015)
 
Video Clips
Video
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN ĐẦU TƯ, GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG - 02393.868.939

Văn phòng Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh - 02393.891.962
Truy cập hôm nay: 1555
Tất cả: 7865896
Tra cứu thông tin Website
Trang chủ l  Giới thiệu  l  Tin tức  l  Đầu tư  l  Doanh nghiệp  l  Lao động - Việc làm  l  Quy hoạch  l  Thủ tục Hành chính  l  Hỏi đáp  l  Đầu tư  l Liên hệ
  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH             
Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh                        
Địa chỉ: Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Tel: 02393.861.962; Fax: 02393.882.992