Bản in
 
Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành
Tin đăng ngày: 20/10/2015 - Xem: 3211
 
 

Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (1. Địa chỉ Trụ sở chính tại Khu hành chính Dịch vụ hậu cảng xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh; 2. Khối phố 5, Thị trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn). Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ; Nếu đủ và hợp lệ thì viết biên nhận; Nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

 Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên & Môi trường để xem xét. Phòng Tài nguyên & Môi trường tiến hành rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc phải thông báo bằng văn bản cho Chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ.

 Bước 3: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài nguyên & Môi trường tham mưu Trưởng ban ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành. Trong thời gian 13 (mươi ba) ngày phải thông báo cho chủ dự án và tổ chức kiểm tra.

  Bước 4. Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế có chữ ký của Trưởng đoàn kiểm tra và đại diện có thẩm quyền của Chủ dự án. Trường hợp Dự án chưa đủ điều kiện để cấp giấy xác nhận thì trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ thời điểm có kết quả kiểm tra, Phòng Tài nguyên & Môi trường tham mưu cho Trưởng ban hành văn bản thông báo cho chủ dự án để khắc phục những tồn tại theo văn bản thông báo và gửi lại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh. Trường hợp cần thiết Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh có thể tổ chức kiểm tra lại các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường sau khi được Chủ dự án khắc phục.

Bước 5. Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã hoàn chỉnh các nội dung còn tồn tại, Phòng Tài nguyên & Môi trường tham mưu Trưởng ban ra quyết định xác nhận hoàn thành công trình và các biện pháp bảo vệ môi trường.

 Bước 6: Phòng Tài nguyên & Môi trường chuyển hồ sơ đã phê duyệt cho Bộ phận Một cửa để trả cho Chủ dự án.

 - Khi đến nhận kết quả người nhận phải xuất trình phiếu biên nhận hồ sơ.

 - Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

  2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

          a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          - Một (01) văn bản kiểm tra, xác nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục 4.2 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Năm (05) báo cáo kết quả theo mẫu quy định tại Phụ lục 4.3 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
          4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian chủ dự án hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường, chỉnh sửa bổ sung hồ sơ).

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

8. Lệ phí (nếu có): Không

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 - Mẫu văn bản Thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm theo quy định tại Phụ lục 4.1, ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Mẫu văn bản đề nghị xác nhận về việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo quy định tại Phụ lục 4.2, ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

          - Mẫu báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo quy định tại Phụ lục 4.3, ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi truờng ngày 29/11/2005;

 - Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ về việc quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;

- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

  - Văn bản số 2747/UBND-NL1 ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ủy quyền một số nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh;

 

download Download văn bản tại đây
 
Biểu mẫu TTHC của Ban khác:
Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (7/9/2017)
Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh năm 2017 (7/7/2017)
Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài (27/4/2017)
Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (15/12/2016)
Môi trường đầu tư kinh doanh nhìn từ góc độ cải cách thủ tục hành chính (8/4/2016)
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (19/11/2015)
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (20/10/2015)
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh (20/10/2015)
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Chi nhánh/ Văn phòng đại diện (20/10/2015)
Gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện cho Thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (20/10/2015)
Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện (20/10/2015)
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (20/10/2015)
Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (20/10/2015)
Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (20/10/2015)
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). (20/10/2015)
 
Video Clips
Video
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN ĐẦU TƯ, GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG - 02393.868.939

Văn phòng Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh - 02393.891.962
Truy cập hôm nay: 1589
Tất cả: 7725906
Tra cứu thông tin Website
Trang chủ l  Giới thiệu  l  Tin tức  l  Đầu tư  l  Doanh nghiệp  l  Lao động - Việc làm  l  Quy hoạch  l  Thủ tục Hành chính  l  Hỏi đáp  l  Đầu tư  l Liên hệ
  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH             
Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh                        
Địa chỉ: Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Tel: 02393.861.962; Fax: 02393.882.992