Bản in
 
Lĩnh vực môi trường - Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
Tin đăng ngày: 20/10/2015 - Xem: 2942
 
 

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (1. Địa chỉ Trụ sở chính tại Khu hành chính Dịch vụ hậu cảng xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh; 2. Khối phố 5 Thị trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn). Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ; Nếu đủ và hợp lệ thì viết biên nhận; Nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên & Môi trường để xem xét. Phòng Tài nguyên & Môi trường tiến hành xem xét, rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, thông báo bằng văn bản cho chủ dự án (có nêu rõ lý do). Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài nguyên & Môi trường tham mưu Trưởng ban ra Thông báo chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. Thời gian thực hiện 03 (ba) ngày.

Bước 3: Phòng Tài nguyên & Môi trường chuyển hồ sơ đã chấp nhận đăng ký cho Bộ phận Một cửa để trả cho Chủ dự án.

 - Khi đến nhận kết quả người nhận phải xuất trình phiếu biên nhận hồ sơ.

 - Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

  2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 3.1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          a) Hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường quy định đối với các dự án đầu tư có tính chất, quy mô, công suất không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP gồm:

- Ba (03) bản cam kết bảo vệ môi trường với hình thức trang bìa, trang phụ bìa; cấu trúc và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu quy định tại các Phụ lục 5.1 và 5.2 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Một (01) dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) có chữ ký (ghi rõ họ tên, chức danh) của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơ quan chủ dự án (Trường hợp không phải do Ban cấp).

b) Hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường quy định đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất gồm:

- Ba (03) bản cam kết bảo vệ môi trường với yêu cầu về hình thức và nội dung thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.3 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Một (01) bản thuyết minh về phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được chứng thực bởi chữ ký của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Đối với dự án, phương án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường nhưng chưa tới mức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo quy định), ngoài các văn bản quy định trên, Hồ sơ phải kèm theo một (01) bản sao văn bản chứng minh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận hành (trường hợp không phải Ban thẩm định phê duyệt).

- Đối với dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường nhưng chưa đi vào vận hành mà thay đổi địa điểm thực hiện hoặc không triển khai thực hiện trong thời hạn hai bốn (24) tháng kể từ ngày bản cam kết bảo vệ môi trường được đăng ký hoặc tăng quy mô, công suất hoặc thay đổi công nghệ làm gia tăng phạm vi gây tác động hoặc làm gia tăng các tác động xấu đến môi trường không do chất thải gây ra hoặc làm gia tăng mức độ phát thải hoặc phát sinh các loại chất thải mới, chất thải có thành phần gây ô nhiễm cao hơn so với dự báo trong bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký nhưng chưa tới mức phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo quy định), ngoài các văn bản quy định trên, hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường phải kèm theo một (01) bản sao văn bản chứng minh bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh trước đó (trường hợp không phải Ban thẩm định phê duyệt).

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
 4. Thời hạn giải quyết:Thời hạn thông báo chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

  6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

8. Lệ phí (nếu có): Không

  9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  - Mẫu bản cam kết bảo vệ môi trường với hình thức trang bìa, trang phụ bìa; cấu trúc và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu quy định tại các Phụ lục 5.1; 5.2; 5.3, ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

   - Mẫu Văn bản Thông báo về việc không chấp thuận bản cam kết bảo vệ môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.5, ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Luật Bảo vệ môi truờng ngày 29/11/2005;

  - Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ về việc quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;

- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Văn bản số 2747/UBND-NL1 ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ủy quyền một số nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh;

Lưu ý:  Các hồ sơ yêu cầu phải nộp bản sao chứng thực, nhưng trường hợp tổ chức, cá nhân đến nộp bản sao hồ sơ không có chứng thực thì phải xuất trình bản gốc (bản chính) để đối chiếu.

 
Danh mục TTHC của Ban khác:
Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (7/9/2017)
Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh năm 2017 (7/7/2017)
Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài (27/4/2017)
Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (15/12/2016)
Môi trường đầu tư kinh doanh nhìn từ góc độ cải cách thủ tục hành chính (8/4/2016)
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (19/11/2015)
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (20/10/2015)
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh (20/10/2015)
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Chi nhánh/ Văn phòng đại diện (20/10/2015)
Gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện cho Thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (20/10/2015)
Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện (20/10/2015)
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (20/10/2015)
Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (20/10/2015)
Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (20/10/2015)
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). (20/10/2015)
 
Video Clips
Video
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN ĐẦU TƯ, GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG - 02393.868.939

Văn phòng Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh - 02393.891.962
Truy cập hôm nay: 1571
Tất cả: 7725888
Tra cứu thông tin Website
Trang chủ l  Giới thiệu  l  Tin tức  l  Đầu tư  l  Doanh nghiệp  l  Lao động - Việc làm  l  Quy hoạch  l  Thủ tục Hành chính  l  Hỏi đáp  l  Đầu tư  l Liên hệ
  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH             
Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh                        
Địa chỉ: Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Tel: 02393.861.962; Fax: 02393.882.992